X
Choose language:
Read the privacy policy on our website

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

 

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym. Informujemy, iż niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób prawnych, niemniejszy dokument nie ma zastosowania.

 

 1. Kogo dotyczy niniejsza Polityka Prywatności?

 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób występujących z ramienia osób prawnych, tj. osób wyznaczonych do reprezentacji osoby prawnej, pełnomocników, pracowników lub/i współpracowników występujących z ramienia osoby prawnej.

 

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

 

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorami danych osobowych jest SIL-PRO Warszawa Sp. z o.o., ul. Usługowa 5, Nowy Modlin, 05-180, Pomiechówek. Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować do Administratora danych pocztą tradycyjna na w/w adres lub na adres e-mail: odo@sil-pro.warszawa.pl.

 

 1. Dane kontaktowe do Administratora danych

 

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: odo@sil-pro.warszawa.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres.

 

 1. Powołanie Inspektora Ochrony Danych

 

Informujemy, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.

 

 1. W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

 

Informujemy, iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

 • w celu wykonania połączenia telekomunikacyjnego lub wysłania zapytania drogą elektroniczną w celu uzyskania uprzedniej zgody na przesłanie lub przedstawienie informacji marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przy czym za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uważa się przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu lub/ i adresu e-mail w związku koniecznością wykonania połączenia telekomunikacyjnego lub wysłania zapytania drogą elektroniczną w celu uzyskania uprzedniej zgody na przesłanie lub przedstawienie informacji marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych,
 • wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług w tym w formie Newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą strony umowę lub relację biznesową,
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwionym celem uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania,
 • w celach związanych z przygotowaniem oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub jest to działanie zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy stronami (art. 6 ust.1 b) RODO),
 • w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy oraz dociekania roszczeń w wyniku realizacji postanowień umowy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przy czym za prawnie uzasadniony interes uważa się czynności podjęte w celu dociekania roszczeń w wyniku realizacji postanowień zawartej umowy (np. proces windykacyjny),
 • w celach związanych z organizacją oraz realizacją szkoleń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa – (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w konferencjach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uznaje się konieczność przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem konferencji,
 • w celach rekrutacyjnych, czyli w przypadku otrzymania aplikacji o pracę – szczegółowe informacje zgodnie z art. 13 RODO na temat przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych przedstawione zostały w odrębnym punkcie w niniejszym dokumencie poniżej,
 • oraz w innych celach, wynikających z bieżącej działalności firmy, dla których Administrator danych przygotował odrębne klauzule informacyjne zgodnie z art. 13 RODO.

 

 1. Ujawnianie, przekazywanie, udostępnianie danych osobowych

 

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być:

 • ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych osobowych – „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią – ujawnienie odbywa się wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej – „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Możliwe kategorie odbiorców to zewnętrzne podmioty wspierające bieżącą działalność firmy w takich obszarach jak marketing, IT, finanse i księgowość, rekrutacja, logistyka i dystrybucja, wsparcie prawne,
 • dane osobowe mogą być ujawniane organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

 

Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych Rozdziale V RODO.

 

 1. Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

 

Informujemy, iż:

 • w przypadku wykonania połączenia telekomunikacyjnego lub wysłania zapytania drogą elektroniczną w celu uzyskania uprzedniej zgody na przesłanie lub przedstawienie informacji marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przez czas nieokreślony lub do momentu sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na wniosek osoby, której dane dotyczą,
 • w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług w tym w formie Newsletter – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Informuje się o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – przez czas niezbędny do udzielenia wyczerpujących informacji,
 • w celach związanych z przygotowaniem oferty – przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia Państwu naszej oferty oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • w celach związanych z zawarciem i realizacji umów – przez czas trwania umowy oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzaniem szkoleń – przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • w celach związanych z organizacją konferencji – przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • w przypadku prowadzenia procesu rekrutacyjnego, okres, przez który przetwarzane będą dane osobowe ustalany jest indywidualnie dla każdego procesu rekrutacyjnego i podany zostanie w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Szczegółowe informacje zgodnie z art. 13 RODO na temat przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych przedstawione zostały w odrębnym punkcie w niniejszym dokumencie poniżej.
 1. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

 

Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 

 1. Kto jest organem nadzorczym?

 

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl (dawniej GIODO).

 

 1. W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?

 

Informujemy, iż podanie danych osobowych jest:

 • w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na zadawane pytania,
 • w celach związanych z przygotowaniem oferty – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty,
 • w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień zawartych w umowie,
 • w celach związanych z udziałem w szkleniu – jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w szkleniu,
 • w celach związanych z udziałem w konferencjach – jest dobrowolne lub wymogiem umownym (jeżeli uczestnictwo wymaga popisania umowy). W obu przypadkach, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w szkleniu,
 • w przypadku prowadzenia procesu rekrutacyjnego, okres, przez który przetwarzane będą dane osobowe ustalany jest indywidualnie dla każdego procesu rekrutacyjnego i podany zostanie w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Szczegółowe informacje zgodnie z art. 13 RODO na temat przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych przedstawione zostały w odrębnym punkcie w niniejszym dokumencie poniżej.
 1. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

 

Informujemy, iż:

 • wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO,
 • wchodząc na stronę internetową Administratora danych, pliki cookies nie zostały zastosowane.
 1. Jakie jest źródło pochodzenia danych?

 

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas, zgodnie z art. 14 RODO, informujemy m. in. o źródle pochodzenia danych w formie odrębnej klauzuli informacyjnej, wysyłanej lub przedstawianej osobie, których dane dotyczą.

 

 1. Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?

 

Administratorzy danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Zgodnie z zasada minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Jak zabezpieczamy dane osobowe?

 

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych

 

Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych nie występuje.

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż Administratorem danych w stosunku do osób ubiegających się o zatrudnienie jest firma SIL-PRO Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowy Modlin ul. Usługowa 5, kod pocztowy 05-180 Pomiechówek. Dane kontaktowe do Administratora danych:   odo@sil-pro.warszawa.pl  lub pocztą tradycyjną na w/w adres.  Informujemy, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany. Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach: (i) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z ogłoszeniem o poszukiwaniu kandydata do pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 22’1 (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Informujemy, iż podanie danych osobowych ma charakter ustawowy i wynika z art. 22’1 Kodeksu pracy, (ii) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w planowanych (przyszłych) przez Administratora danych procesach rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych, planowanych przez Administratora danych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora danych”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w planowanych przez Administratora danych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informujemy, iż wyrażanie zgody ma charakter dobrowolny, a wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływy na inne postanowienia wynikające z procesu rekrutacyjnego. W przypadku wycofania wyrażonej zgody, dane osobowe nie będą brane pod uwagę w przyszłych (planowanych) przez Administratora danych rekrutacjach. Informujemy, iż zakres przetwarzanych danych osobowych w procesie rekrutacji wynika z art. 22’1 § 1 Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 22’1 § 1, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca żąda podania danych osobowych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie – gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Nadto, osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy podać i przekazać do pracodawcy szerszy zakres danych, aniżeli wynika to z art. 22’1  § 1 Kodeksu Pracy w tym: (i) dane szczególnie chronione wskazane w art. 9 RODO (za szczególne kategorie danych osobowych/dane szczególnie chronione uważa się: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), (ii) dane w postaci przekazanego przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie linku bądź linków do informacji o sobie (w tym linków do mediów społecznościowych lub dedykowanych stron www),przy czym przekazanie danych osobowych w większym zakresie uznaje się, jako dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie. Informujemy, iż w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekaże z własnej inicjatywy dane osobowe w większym zakresie niż zostało to określone w art. 22’1 Kodeksu pracy, zgoda na ich przetwarzanie może być wycofana w każdym czasie bez negatywnego wpływu na prowadzony obecny lub przyszły proces rekrutacyjny. Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane odbiorcom danych osobowych, organom państwowym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub stronom trzecim w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategorie odbiorców, którym ujawnia się dane osobowe to: zewnętrzne podmioty doręczające usługę w zakresie rekrutacji w postaci dedykowanych aplikacji rekrutacyjnych, zewnętrzne firmy zajmujące się przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego na polecenie Administratora danych, inne podmioty świadczące usługi wspierające przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego Administratora danych. Administrator danych na żądanie udostępnia wykaz wszystkich podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe w procesie rekrutacyjnym. Informujemy, iż w prowadzonym procesie rekrutacyjnym, dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są lub mogą być: (i) w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji – przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji, (ii) w celu przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem planowanych (przyszłych) przez Administratora danych rekrutacji – przez nie dłuższy niż 24 m-c od daty zakończenia rekrutacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w planowanych (przyszłych) rekrutacjach. Administrator danych informuje, iż w/w okres przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie (wydłużeniu) w zależności od okoliczności, które mogą wpłynąć na konieczność zmiany w/w okresu. W przypadku zmiany w/w okresu przetwarzania danych osobowych, Administrator danych poinformuje o takiej zmianie osoby uczestniczące w procesie rekrutacyjnym. Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane kontaktowe do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej organu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzona rekrutacja lub przyszłą rekrutacją nie podlegają profilowaniu, zautomatyzowanemu profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Informujemy, iż Administrator danych nie planuje innego celu przetwarzania danych osobowych niż wskazany powyżej. W przypadku wystąpienia innych celów, Administrator danych poinformuje o tych celach w odrębnym komunikacie. Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Informujemy, iż proces rekrutacyjny może opierać się o dane osobowe pochodzące bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub z innych źródeł, czyli niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł, niż bezpośrednio od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Administrator danych, zgodnie z art. 14 ust. 3 RODO, informuje osobę, której dane dotyczą o przetwarzaniu jej danych osobowych w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca, a jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą.

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych oraz osób fizycznych reprezentujących i występujących z ramienia osób prawnych w związku z przygotowaniem i składaniem ofert, zawierania i realizacji postanowień umowy, realizacji zamówień oraz zleceń, procesem reklamacyjnym

 

Zgodnie z art. 12, art. 13 oraz art. 14 Rozporządzania UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku  (dalej RODO) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych informujemy, iż:

 • Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest: SIL-PRO Warszawa Sp. z o.o., ul. Usługowa 5, Nowy Modlin, 05-180, Pomiechówek. Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować do Administratora danych pocztą tradycyjna na w/w adres lub na adres e-mail: odo@sil-pro.warszawa.pl,
 • Informujemy, iż Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych,
 • Informujemy, iż Państwa dane osobowe (w zakresie imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr dowodu osobistego, NIP, REGON, nr rejestracyjny pojazdu, adres dostawy, adres do korespondencji, dane osobowe osoby reprezentującej osobę prawną (pełnomocnictwo lub/i imienne upoważnienie)), przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:
 1. przygotowanie i przesłanie oferty – informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informujemy, iż wyrażona zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przygotowaniem oraz przesłaniem oferty będzie skutkowało brakiem jej przygotowania oraz przesłania. Przygotowanie oferty może mieć również charakter umowy, czyli przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przesłania oferty może być działaniem zmierzającym do zawarcia pomiędzy stronami umowy lub realizacji zamówienia,
 2. przygotowanie, zawarcie i realizacji postanowień umowy – informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), czyli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przygotowania, zawarcia oraz realizacji postanowień umowy,
 3. przyjęcie i realizacji zamówienia – informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), czyli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia oraz realizacji zamówienia,
 4. wydania/zwrot z magazynu, wystawienie protokołu zwrotu palet w tym wystawienie dokumentacji WZ/PZ – informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO), czyli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji postanowień umowy lub/i realizacji zamówienia, przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia spoczywającego na Administratorze danych przepisów prawa,
 5. dokonania rozliczeń finansowych pomiędzy stronami (wystawienie i przesłanie faktury) – informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO), czyli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji postanowień umowy lub/i realizacji zamówienia, przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia spoczywającego na Administratorze danych przepisów prawa wynikających z dokonania rozliczeń finansowych,
 6. w celach kontaktowych w związku z realizacją umowy lub/i zamówienia – informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych ma charakter umowny, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 7. w celach reklamacyjnych – informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych ma charakter umowny, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 8. w celach windykacyjnych, związanych z dociekaniem roszczeń z tytułu dokonania płatności związanych z realizacją postanowień umowy lub/i zamówienia – informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) oraz f) RODO, czyli niedopełnienie postanowień wynikających z postanowień umowy lub/i zamówienia oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych. Informujemy, iż za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uważa się przetwarzanie danych osobowych w związku z dociekaniem roszczeń z tytuły w niewywiązania się z postanowień umowy lub/i zlecenia w tym braku dokonania płatności,
 9. w celach archiwalnych – informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu mogących powstać roszczeń pomiędzy Stronami lub przetwarzanie danych osobowych w calach archiwalnych, przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane (udostępniane) organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. ZUS, US, Sądy, Komornik, oraz inne organy/podmioty publiczne/państwowe). Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych w oparciu o art. 28 RODO, czyli powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategoriami odbiorców mogą być podmioty świadczące usługi w obszarze IT, w obszarze kadr i płac, finansów i księgowości, w innych obszarach, niezbędnych do wykonania spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane poza EOG (do państwa trzeciego). W przypadku konieczności przekazania danych osobowych poza EOG, zastosowanie mają postanowienia Rozdziału V RODO. Informujemy, iż w przypadku konieczności przekazania danych osobowych poza EOG, Administrator danych prowadzi wykaz podmiotów będących poza EOG, który dostępny jest na każdej żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • Informujemy, iż Administrator danych zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych w w/w celach przez okres minimum 6 lat od daty dokonania ostatnich rozliczeń finansowych, przy czym w zależności od realizacji postanowień umowy lub/i zamówień, okres ten może ulec zmianie. W celach archiwizacyjnych okres ten został przewidziany na 10 lat,
 • Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Przy czym informuje się o ograniczeniu realizacji w/w praw ze względu na wypełnienie spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (uodo.gov.pl),
 • Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych ma charakter:
 1. przygotowanie i przesłanie oferty – dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty,
 2. przygotowanie, zawarcie i realizacji postanowień umowy – umowny, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania, zawarcia oraz realizacji postanowień umowy,
 3. przyjęcie i realizacji zamówienia – umowny, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania oraz realizacji zamówienia,
 4. wydania/zwrot z magazynu, wystawienie protokołu zwrotu palet w tym wystawienie dokumentacji WZ/PZ – umowny oraz ustawowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania, wydania, dokonania zwrotu do magazynu oraz spełnienia spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 5. dokonania rozliczeń finansowych pomiędzy stronami (wystawienie i przesłanie faktury) – umowny oraz ustawowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania rozliczeń finansowych zgodnie z zawarta umową lub/i zamówieniem oraz brakiem możliwości spełnienie spoczywających na Administratorze danych przepisów prawa,
 6. w celach kontaktowych w związku z realizacją umowy lub/i zamówienia – umowny, gdzie niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości dokonania kontaktowych w celach związanych z realizacją postanowień umowy,
 7. w celach reklamacyjnych – umowny a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji postanowień umowy w tym w związku z procesem reklamacyjnym,
 8. w celach windykacyjnych, związanych z dociekaniem roszczeń z tytułu dokonania płatności związanych z realizacją postanowień umowy lub/i zamówienia – umowny i prawnie uzasadnionego działania Administratora danych, gdzie niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości lub ograniczonymi możliwościami związanymi z dociekaniem roszczeń z tytułu niewywiązania się z postanowień umowy lub/i realizacji zamówienia
 9. w celach archiwalnych – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych związanego z archiwizacją dokumentacji w celach archiwalnych oraz związanych z zarzadzaniem organizacją,
 • Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Informujemy, iż Administrator danych nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w innym celu, niż zostało to pierwotnie wskazane,
 • Zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) RODO informujemy, iż dane osobowe dotyczą osób wskazanych do reprezentowania osoby prawnej, pełnomocników, pracowników lub współpracowników z ramienia osoby prawnej, wyznaczonych do kontaktu w celu realizacji postanowień Umowy lub/i realizacji zamówienia oraz realizacji w/w celów,
 • Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. f) RODO informujemy, iż dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, mogą pochodzić z ogólnodostępnego rejestru KRS. W przypadku pracowników, współpracowników wyznaczonych do kontaktu z ramienia osoby prawnej do realizacji postanowień umowy lub/i zamówienia, dane osobowe zostały wskazane przez osobę prawną, będącą strona umowy lub/i składającej zamówienie lub bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą.

 

 

 

 

 

 

Usługowa 5, Nowy Modlin, 05-180 Pomiechówek
Tel: +48 22 274 29 29
Email: info@sil-pro.warszawa.pl